CKC black/white tuxedo miniatue poodle

Photo to come soon